06 17

SZKOLENIA PPOŻ ELBLĄG Zakres i tematyka szkoleń:

 • podstawy prawne organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 • zagrożenia pożarowe danego obiektu,
 • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu,
 • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie,
 • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne,
 • alarmowanie - zasady,
 • ewakuacja - zasady,
 • omówienie budowy i obsługi praktycznej podręcznego sprzętu gaśniczego
 • charakterystyka powstania oraz rozprzestrzeniania się pożaru,
 • techniki gaszenia pożarów,
 • praktyczne ćwiczenia z podręcznym sprzętem gaśniczym.
Dodatkowo pełna organizacja próbnej ewakuacji zakładu pracy.


Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników oraz kadry kierowniczej zakładów pracy.
Szkolenie przeciwpożarowe jest uzupełnieniem obowiązkowego szkolenia wstępnego i okresowego BHP.
Przeprowadzane jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Każde zajęcia dostosowywane są indywidualnie do specyfiki konkretnego zakładu pracy i przeprowadzane po wcześniejszym zapoznaniu się z nim.